Σχολείο άσθματος

Σχολείο άσθματος
Μαθαίνω να ζω μία φυσιολογική ζωή

Το Σχολείο Άσθματος αποτελεί χώρο εκπαίδευσης τόσο για τους ασθενείς που πάσχουν από άσθμα όσο και για τους συγγενείς τους. Το σχολείο άσθματος σκοπεύει:

  • στην ενημέρωση και καλύτερη κατανόηση της νόσου
  • στη σωστή παρακολούθηση του άσθματος με χρήση του ροόμετρου για μέτρηση της μέγιστης εκπνευστικής ροής
  • στη σωστή ενημέρωση για πρόληψη των παροξύνσεων (κρίσεων) του άσθματος
  • στην εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των παροξύνσεων
  • στην ανάπτυξη συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ γιατρών και ασθενών, και κυρίως
  • στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πασχόντων από άσθμα έτσι ώστε να ζουν μια φυσιολογική ζωή
Σχολείο Άσθματος,   μαθαίνω για το Άσθμα, το αντιμετωπίζω και το ελέγχω

Σχολείο Άσθματος,
μαθαίνω για το Άσθμα, το
αντιμετωπίζω και το ελέγχω